សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication

មានស្តុក
70 000 រៀល
  • BK1Q01972
  • សៀវភៅ
Description

America's best-known master of conversation unveils his secrets for getting the talk flowing smoothly in any situation. "Communication is a necessary skill: Larry King is a master of communication, and now he's shared what he knows. If only he'd written the book sooner, I might have had a more interesting career."--Dan Rather.

About the Author

Larry King is the Emmy Award–winning host of Larry King Live on CNN and the author of several bestselling books. He has received numerous broadcast and journalism awards, including the George Foster Peabody Award for Excellence in Broadcasting. He lives in Washington, D.C.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • សិល្បៈនៃការនិយាយ
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • KING Larry; GILBERT Bill
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 224
  • 9780517884539

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.