សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

How to Think Like a Millionaire (2/e)

មានស្តុក
66 000 រៀល
  • BK1C01979
  • សៀវភៅ
Description

Two self-made millionaires explain how success is achieved when thoughts are aimed at a target, and offer exercises and questions to use to help focus on the ways in which to improve one's life, in an inspirational, updated edition of the best-selling guide to success. Original. 25,000 first printing.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • ការគិត
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • FISHER Mark
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 144
  • 9781577316435

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.