សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Impossible Crush

មានស្តុក
26 000 រៀល
  • BK1D039DL1
  • សៀវភៅ
Description

"Some people think that it’s impossible to get what we want when it’s too good or too big. But I believe that nothing is impossible if I keep working and working.


Now my impossible task becomes my important task. I love my task just like I love my crush. So yeah, even Impossible Crush can be possible if you (read chapter 60 in #Impossible_Crush⚔️, and try not to laugh😂)" - Dara Ly

 

The stories about people who have suffered from their internal conflict due to love and disappointment. This book aims at inspiring and entertaining the readers of all ages...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Dara Ly Books
ប្រភេទ
  • ស្នេហា
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • Dara Ly
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • ក្រដាសសៀវភៅ
  • មិនបានកំណត់
  • មិនបានកំណត់

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.