សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Man's Search for Meaning

មានស្តុក
60 000 រៀល
 • BK1A01954
 • សៀវភៅ
Description

Psychiatrist Viktor Frankl's memoir has riveted generations of readers with its descriptions of life in Nazi death camps and its lessons for spiritual survival. Between 1942 and 1945 Frankl labored in four different camps, including Auschwitz, while his parents, brother, and pregnant wife perished. Based on his own experience and the experiences of others he treated later in his practice, Frankl argues that we cannot avoid suffering but we can choose how to cope with it, find meaning in it, and move forward with renewed purpose. Frankl's theory-known as logotherapy, from the Greek word logos ("meaning")-holds that our primary drive in life is not pleasure, as Freud maintained, but the discovery and pursuit of what we personally find meaningful.


At the time of Frankl's death in 1997, Man's Search for Meaning had sold more than 10 million copies in twenty-four languages. A 1991 reader survey for the Library of Congress that asked readers to name a "book that made a difference in your life" found Man's Search for Meaning among the ten most influential books in America.

About the Author

Viktor E. Frankl was professor of neurology and psychiatry at the University of Vienna Medical School until his death in 1997. His twenty-nine books have been translated into twenty-one languages. During World War II, he spent three years in Auschwitz, Dachau, and other concentration camps.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • Monument Books
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • FRANKL Viktor E.
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.