សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Mi LED TV 4S 55 GL

មានស្តុក
2 276 000 រៀល
Display Specifications
 • Resolution: 3840×2160
 • Viewing angle: 178°
 • Refresh rate: 60Hz
Speakers
 • Audio Power/speaker:2 × 10 W 6ohm
Number and Type of Ports
 • USB:2.0×3
 • HDMI:3(1 port with ARC support)
 • Satellite:1
 • Antenna:1
 • Headphone:1
 • AV: 1
 • CI: 1
 • Ethernet port:1
 • Bluetooth:BT4.2
 • WIFI:2.4GHz/5GHz
Dimensions

Wall Mounting
 • Support
  • Wall-mount dimensions are shown on the right
  • Stand must be purchased separately
Decoder
 • Video decoder: MPEG 1/2/4,VP8/VP9,H.264, etc.
 • Image decoder: PNG, Gif, JPG, etc.
 • Audio decoder: DOLBY AUDIO,DTS -HD, etc.
Operating system
 • Android 9.0
Processor and Storage
 • 64-bit Quad-Core Processor
  • CPU:CA53*4
  • GPU:Mali 470 MP3
 • 2 GB + 8 GB
  • RAM: 2 GB
  • Storage: 8GB
Power Supply and Operating Requirements
 • Voltage: 100–240V / 50/60Hz
 • Power: 150W
 • Operating Environment:
 • Temperature: 0–40°C
 • Storage temperature: -15–40°C; relative humidity: < 80%
អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • Xiaomi
រោងចក្រ
 • Xiaomi

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

តើអ្នកចង់ផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះដែរឬទេ?

Your review is submitted for approval.