សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

No Excuses!: The Power of Self-Discipline

មានស្តុក
86 000 រៀល
 • BK1A0192
 • សៀវភៅ
Description

Most people think success comes from good luck or enormous talent, but many successful people achieve their accomplishments in a simpler way: through self-discipline. No Excuses! shows you how you can achieve success in all three major areas of your life, including your personal goals, business and money goals, and overall happiness.

 

Each of the 21 chapters in this book shows you how to be more disciplined in one aspect of your life, with end-of-chapter exercises to help you apply the "no excuses" approach to your own life. With these guidelines, you can learn how to be more successful in everything you do--instead of wistfully envying others you think are just "luckier" than you. A little self-discipline goes a long way…so stop making excuses and read this book!

 

About the Author

Brian Tracy was born in eastern Canada in 1944 and grew up in California. After dropping out of high school, he traveled and worked his way around the world, eventually visiting eighty countries on six continents. His extensive personal studies in business, sales, management, marketing, and economics enabled him to move up to become the head of a 265 million company before he turned his attention to consulting, training, and personal development. He is the president of three companies with operations worldwide. Brian Tracy is married, has four children, and lives in San Diego, California.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ម៉ូនូម៉ែន ប៊ុក
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • Brian Tracy
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 293
 • 9781593156329
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

តើអ្នកចង់ផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះដែរឬទេ?

Your review is submitted for approval.