សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking

មានស្តុក
58 000 រៀល
 • BK1Q01956
 • សៀវភៅ
Description

“The most insightful book ever written on public speaking . . . a must-read.” —Adam Grant, Wharton professor and New York Times best-selling author of Give and Take and Originals


Since taking over TED in 2001, Chris Anderson has shown how carefully crafted talks can be the key to unlocking empathy, spreading knowledge, and promoting a shared dream. Done right, a talk can electrify a room and transform an audience’s worldview; it can be more powerful than anything in written form.This “invaluable guide” (Publishers Weekly) explains how the miracle of powerful public speaking is achieved, and equips you to give it your best shot. There is no set formula, but there are tools that can empower any speaker. 
Chris Anderson has worked with all the TED speakers who have inspired us the most, and here he shares insights from such favorites as Sir Ken Robinson, Salman Khan, Monica Lewinsky and more — everything from how to craft your talk’s content to how you can be most effective on stage. This is a must-read for anyone who is ready to create impact with their ideas.

About the Author

Chris Anderson is the curator of TED. Trained as a journalist after graduating from Oxford University, Anderson launched a number of successful magazines before his attention to TED, which he and his nonprofit acquired in 2001. His TED mantra, “ideas worth spreading”, continues to blossom on an international scale. He lives with his family in New York City.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • Monument Books
ប្រភេទ
 • សិល្បៈនៃការនិយាយ
ភាសា
 • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • ANDERSON Chris
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.