សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

The Leader in Me: How Schools and Parents Around the World are Inspiring Greatness, One Child at a Time

មានស្តុក
84 000 រៀល
 • BK1B01962
 • សៀវភៅ
Description

From the multimillion-copy bestselling author of The 7 Habits of Highly Effective People, Dr. Stephen R. Covey illustrates how his principles of leadership can be applied to children of all ages.In today’s world, we are inundated with information about who to be, what to do, and how to live. But what if there was a way to learn not just what to think about, but how to think? A program that taught young people how to manage priorities, focus on goals, and be a positive influence in their schools?

 

The Leader in Me is that program. In this bestseller, Stephen R. Covey took the 7 Habits that have already changed the lives of millions of readers and showed that even young children can use them as they develop. These habits are being adapted by schools around the country in leadership programs, most famously at the A.B Combs Elementary school in Raleigh. Not only do the programs work, but they work better than anyone could have imagined. This book is full of examples of how the students blossom under the program—from the classroom that decided to form a support group for one of their classmates who had behavioral problems to the fourth grader who overcame his fear of public speaking and took his class to see him compete in a national story telling competition.


Perfect for individuals and corporations alike, The Leader in Me shows how easy it is to incorporate these skills into daily life so kids of all ages can be more effective, goal-oriented, and successful.

About the Author

Recognized as one of Time magazine’s twenty-five most influential Americans, Stephen R. Covey (1932–2012) was an internationally respected leadership authority, family expert, teacher, organizational consultant, and author. His books have sold more than twenty-five million copies in thirty-eight languages, and The 7 Habits of Highly Effective People was named the #1 Most Influential Business Book of the Twentieth Century. After receiving an MBA from Harvard and a doctorate degree from Brigham Young University, he became the cofounder and vice chairman of FranklinCovey, a leading global training firm.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • Monument Books
ប្រភេទ
 • ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
 • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • COVEY Stephen R.; COVEY Sean; SUMMERS Muriel; HATCH David K.
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.