សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

The Little Book of Coaching: Motivating People To Be Winners

មានស្តុក
50 000 រៀល
  • BK1B01963
  • សៀវភៅ
Description

This is the small book with a big motivational message -- that we can all be winners with the right management techniques. In brief paragraphs and anecdotes, business guru Blanchard and NFL coach Shula offer wisdom on how to help people excel. In business and in work, the motivation should be to be a winner -- this book shows how we can all be winners with the best kind of leadership, and by creating the right kind of environment. The advice for creating the atmosphere for winners is sound and ultimately simple: "Avoid being a 'leave alone and zap' manager and use! praising more,". This book has inspired managers everywhere and is still an essential read.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • BLANCHARD Ken ; SHULA Don
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • ក្រដាសសៀវភៅ
  • មិនបានកំណត់
  • មិនបានកំណត់
  • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.