សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Trump - Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges into Success

មានស្តុក
100 000 រៀល
  • BK1A01984
  • សៀវភៅ
Description

In Never Give Up, Donald Trump tells the dramatic stories of his biggest challenges, lowest moments, and worst mistakes―and how he uses tenacity and creativity to turn defeat into victory. Each chapter includes an inspiring story from Trump’s career and concludes with expert commentary and coaching from adversity researcher and author Paul Stoltz. Inspirational and intelligent, Never Give Up will help you deal with your own personal challenges, failures, and weaknesses.

About the Author

Donald J. Trump is the world's most famous businessman, a bestselling author and media personality, and a symbol of success for people around the world. He is also the founder of Trump University (www.TrumpUniversity.com), which teaches success principles and financial independence to ambitious people who don't have time to sit in a classroom.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • TRUMP Donald J.
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 208
  • 9780470190845

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.