សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Trump: The Art of the Deal (2017 re-issue)

មានស្តុក
40 000 រៀល
  • BK1S01981
  • សៀវភៅ
Description

President-elect Donald J. Trump lays out his professional and personal worldview in this classic work-a firsthand account of the rise of America's foremost deal-maker.

"I like thinking big. I always have. To me it's very simple: If you're going to be thinking anyway, you might as well think big." -Donald J. Trump

Here is Trump in action-how he runs his organization and how he runs his life-as he meets the people he needs to meet, chats with family and friends, clashes with enemies, and challenges conventional thinking. But even a maverick plays by rules, and Trump has formulated time-tested guidelines for success. He isolates the common elements in his greatest accomplishments; he shatters myths; he names names, spells out the zeros, and fully reveals the deal-maker's art. And throughout, Trump talks-really talks-about how he does it. Trump: The Art of the Deal is an unguarded look at the mind of a brilliant entrepreneur-the ultimate read for anyone interested in the man behind the spotlight.

Praise for Trump: The Art of the Deal

"Trump makes one believe for a moment in the American dream again." -The New York Times

"Donald Trump is a deal maker. He is a deal maker the way lions are carnivores and water is wet." -Chicago Tribune

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • TRUMP Donald
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 9781524796525

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.