សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Trump: Think Like a Billionaire - Everything You Need to Know About Success, Real Estate, and Life

មានស្តុក
46 000 រៀល
 • BK1C01980
 • សៀវភៅ
Description

It's not good enough to want it. You've got to know how to get it. Real estate titan, best-selling author, and TV star Donald J. Trump is the man to teach you the billionaire mindset; how to think about money, career skills, and life. Here is crucial advice on investing in real estate from the expert. Trump covers everything from dealing with brokers to renovating, from assessing the value of property to buying and selling, and securing a mortgage. Trump will show you how to cut costs, decide how much risk to assume in your investments, and balance your portfolio. He'll also teach you how to impress anyone, correct or criticize someone effectively, and know if your friends are loyal; everything you need to get ahead.

 

And what look inside the Trump world would be complete without The Apprentice? Trump will take you behind the scenes, from the end of Season 1 and into Season 2, with insights into the making and the meaning of TV's hottest show.

 

As Donald Trump proves, getting rich is easy. Staying rich is harder. Your chances are better, and you'll have more fun, if you think like a billionaire. This is the audiobook that will help you make a real difference in your life.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • Monument Books
ប្រភេទ
 • ការគិត
ភាសា
 • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • TRUMP Donald ; McIVER Meredith
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.