សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

What to Say When You Talk To Yourself: Powerful New Techniques to Program Your Potential for Success (Updated ed.)

មានស្តុក
80 000 រៀល
  • BK1A01974
  • សៀវភៅ
Description

Discover Dr. Shad Helmstetter’s wildly popular self-help book What to Say When You Talk to Your Self, now updated with new information for the twenty-first century, and learn how to reverse the effects of negative self-talk and embrace a more positive, optimistic outlook on life!


We talk to ourselves all of the time, usually without realizing it. And most of what we tell ourselves is negative, counterproductive, and damaging, preventing us from enjoying a fulfilled and successful life. But with Shad Helmsetter’s Five Levels of Self-Talk (Negative Acceptance, Recognition and Need to Change, Decision to Change, The Better You, and Universal Affirmation), you can take back control of your life via this accessible yet profound technique.


Now filled with new and updated information perfect for the twenty-first century psyche, you can learn how to talk to your self in new ways, and jump-start a dramatic improvement in all areas of your life. So stop telling your self you can’t, and turn no into a resounding yes with What to Say When You Talk to Your Self!

About the Author

Shad Helmstetter, PhD is the international best-selling author of more than twenty books in the field of personal growth, including the classic What to Say When You Talk to Your Self. Dr. Helmstetter’s books have been published in many languages in over sixty-five countries.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • HELMSTETTER Shad
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 224
  • 9781501171994

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.