សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth

មានស្តុក
60 000 រៀល
  • BK1A019105
  • សៀវភៅ
Description

You Are a Badass at Making Money will launch you past the fears and stumbling blocks that have kept financial success beyond your reach. Drawing on her own transformation—over just a few years—from a woman living in a converted garage with tumbleweeds blowing through her bank account to a woman who travels the world in style, Jen Sincero channels the inimitable sass and practicality that made You Are a Badass an indomitable bestseller. She combines hilarious personal essays with bite-size, aha concepts that unlock earning potential and get real results.

 
Learn to:

   • Uncover what's holding you back from making money
   • Give your doubts, fears, and excuses the heave-ho
   • Relate to money in a new (and lucrative) way
   • Shake up the cocktail of creation
   • Tap into your natural ability to grow rich
   • Shape your reality—stop playing victim to circumstance
   • Get as wealthy as you wanna be


“This book truly crystallizes the concept that financial abundance is an inside job—in that it all begins with your mindset—and Sincero gets serious (in the funniest ways possible) about helping you identify your particular limiting beliefs surrounding money.” —PopSugar

About the Author

Jen Sincero is a world-renowned author, success coach, and motivational speaker who’s spent over a decade helping people transform their lives and their bank accounts.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • SINCERO Jen
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 288
  • 9781473649569

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.