សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

You Are a Badass Every Day: How to Keep Your Motivation Strong, Your Vibe High, and Your Quest for Transformation Unstoppable

មានស្តុក
74 000 រៀល
  • BK1A01976
  • សៀវភៅ
Description

For anyone who has ever had trouble staying motivated while trailblazing toward badassery, You Are a Badass Every Day is the companion to keep you fresh, grateful, mighty, and driven. In 100 exercises, reflections, and cues that you can use to immediately realign your mind and keep your focus unwavering, this audio guide will show you how to keep the breakthroughs catalyzed by Sincero's iconic books You Are a Badass and You Are a Badass at Making Money going. 

 

Owning your power to ascend to badassery is just the first step in creating the life you deserve - You Are A Badass Every Day is the accountability buddy to power you through obstacles, overcome the doubts that hold you back from greatness, and keep the fires of determination roaring while you reach your goals.  

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • SINCERO Jen
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 9781529380491

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.