ប្រភេទ

រោងពុម្ភ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

16 រកឃើញ
13 000 រៀល ការគិតបែបសន្លឹងទៅអនាគត
10 500 រៀល ការគិតបែបទស្សនាទាន
11 000 រៀល ការគិតបែបច្នៃប្រឌិត
10 000 រៀល ការគិតបែបស៊ីជម្រៅ
11 000 រៀល ការគិតបែបសមាហរណកម្ម
10 000 រៀល ការគិតបែបបដិបត្តិ
17 000 រៀល ការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រ
7 000 រៀល ការគិតបែបសំយោគ
10 000 រៀល ការគិតបែបប្រៀបធៀប
12 000 រៀល ការគិតបែបវិភាគ
15 000 រៀល សម្រែកសេរីភាព
14 000 រៀល បណ្តុំគំនិត ភាគ១
13 000 រៀល ៣៦៥គតិបណ្ឌិត នៃភាពជោគជ័យ
16 000 រៀល មនុស្ស១០០ គំនិត១០០០
25 000 រៀល 28 000 រៀល ជោគជ័យតាមរយៈគំនិតវិជ្ជមាន