ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

31 រកឃើញ
13 500 រៀល បង្រៀនកូនឱ្យក្លាយជាមនុស្សពូកែ
7 000 រៀល រឿង និទានធម្ម បង្រៀនសិល្បៈនៃការប្រើជីវិត
10 000 រៀល បង្រៀនកូនឱ្យមានវិន័យ
9 000 រៀល បង្ហាត់កូនជាមនុស្សឆ្នើម​
6 500 រៀល ពាក្យទូន្មានបង្រៀនកូនឱ្យជាមនុស្សល្អ
6 500 រៀល ពាក្យទូន្មានបង្រៀនកូនឱ្យចេះតស៊ូ
20 000 រៀល ៥០កត្តាដើម្បីធ្វើឲ្យកូនឆ្លាតនិងរៀនពូកែ
12 000 រៀល ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រ
12 000 រៀល ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន
12 000 រៀល វិធីរៀនយកនិទ្ទេស A ផ្តើមចេញពីអ្នក
11 000 រៀល ហេតុអ្វីមនុស្សគួរតែរៀន?
10 500 រៀល ក្លាយជា...អ្នកអានឆ្នើម
12 000 រៀល វិធីសាស្ត្រតែងសេចក្ដី
10 000 រៀល ១៤វិធីសាស្រ្តបង្រៀនបែបគ្រូជំនាញ
10 000 រៀល ចិត្តវិទ្យាក្នុងការបង្រៀន