ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

10 រកឃើញ
1 200 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ១ឈុត (៤ភាគ)
1 200 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១ឈុត (៤ភាគ)
216 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
576 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ១ឈុត្ (២ភាគ)
32 000 រៀល គោលការណ៍គណនេយ្យភាគ១ (Accounting Principles I )
32 000 រៀល គោលការណ៍គណនេយ្យភាគ២ (Accounting Principles II )
36 000 រៀល គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Accounting)
36 000 រៀល គណនេយ្យកុំព្យូទ័រ Quickbooks 2019
36 000 រៀល គោលការណ៍គណនេយ្យ & គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ
24 000 រៀល Advanced Excel Best Practices 2019