ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

12 រកឃើញ
24 000 រៀល ទស្សនវិជ្ជាសាមញ្ញានៃបរមគ្រូខុងជឺ
11 000 រៀល ចិត្តវិទ្យាជំរុញចិត្ត
12 000 រៀល ចិត្តវិទ្យាអានចិត្តមនុស្ស
7 500 រៀល ទាយចិត្តមនុស្សតាមបែបចិត្តសាស្ត្រ
6 500 រៀល ចិត្តសាស្ត្រសាងសុខ
9 500 រៀល អាថ៌កំបាំងកម្លាំងចិត្ត
12 500 រៀល ចិត្តវិទ្យា ភាពវ័យឆ្លាត
14 000 រៀល ខុងជឺ
50 000 រៀល ប្រតិទិនទស្សនៈ២២២ថ្ងៃ
32 000 រៀល ប្រតិទិនទស្សនៈ៣៦៥ថ្ងៃ
14 000 រៀល សុភាសិតមហាយក្សចិន
35 000 រៀល ទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់បញ្ចប់