ប្រភេទ

រោងពុម្ភ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

24 រកឃើញ
16 000 រៀល អច្ចរិយៈ១០០រឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េ
10 000 រៀល ហូ ជីមិញ
18 000 រៀល តើត្រកូលគីមជាមហាបរុស ឬជាមេផ្តាច់ការ?
12 000 រៀល ពួកគេគឺជាវីរបុរសនិងជាវីរនារីដែលផ្តើមពីវីរបុរសអ៊ូ អ៊ុងសានបន្តមកជាវីរនារីអ៊ុង សាន​ ស៊ូជី
12 000 រៀល ពិភពលោកស្តិតក្នុងដៃអាមេរិច ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងដៃជ្វីហ្វ
16 000 រៀល អាថ៏កំបាំងរបស់ជីហ្វ
11 000 រៀល ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៃប្រទេសកម្ពុជា
9 000 រៀល សង្រ្គាមលោកលើកទី​ ២
4 000 រៀល ជាតិ
12 500 រៀល មើលឱ្យធ្លុះគ្រប់ផ្នែកអំពីមហាអំណាចចិន
6 500 រៀល ប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំ
6 000 រៀល កម្មវិធីនយោបាយជាតិអំឡុងទសវត្សរ៍ទី៦០
8 500 រៀល លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបែងចែកអំណាច
17 000 រៀល ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដំណើរនយោបាយពិភពលោក
16 000 រៀល ហូ​ ជី មិញ