ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

32 រកឃើញ
40 000 រៀល ប្រល័យពូជសាសន៍
60 000 រៀល ប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍អន្លង់វែង
48 000 រៀល ការជម្លៀសដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
60 000 រៀល ដំណើរទៅរកសេរីភាព
20 000 រៀល Fact Sheet
60 000 រៀល ការចងចាំរបស់ស្ត្រីចាមមូស្លីម
28 000 រៀល បូជាភ្លើង
80 000 រៀល Anlong Veng Guide Book
120 000 រៀល When the Criminal Laughs
60 000 រៀល Vanished: Stories from Cambodia’s New People under Democratic Kampuchea
48 000 រៀល ចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហម ដល់ឧប្បត្តិហេតុ ហាំបាលី
80 000 រៀល The Hijab in Cambodia
28 000 រៀល A History of Democratic Kampuchea (1975-1979)
88 000 រៀល Oukoubah
80 000 រៀល Everyday Experience of Genocide Survivor