ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

24 រកឃើញ
8 000 រៀល ឈេ្វងយល់គំនិត ខុងមីង
7 000 រៀល គន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពអស្ចារ្យជាអមតៈ
11 000 រៀល បើកក្បាំងមុខ ខុងមីង ភាគ២
10 000 រៀល បើកក្បាំងមុខ ខុងមីង ភាគ១
12 500 រៀល ក្បួនយុទ្ធសាស្ដ្រ នាគមាស
9 500 រៀល អច្ឆរិយដាច់ផ្ងារ
5 500 រៀល សិល្បៈនៃសង្គ្រាម
6 500 រៀល ១០០១​ធ្វើឱ្យមាន
14 000 រៀល សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស
12 000 រៀល សិល្បៈប្រើមនុស្សរបស់ម៉ៅសេងទុង
10 000 រៀល វិធីយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស
12 000 រៀល មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចយក្យចិនក្នុងតំបន់អាស៊ាន
20 000 រៀល ទំនុកចិត្ត
10 000 រៀល គន្លឹះអាថ៌កំបាំងរបស់កំពូលមនុស្ស
10 000 រៀល កំពូលមនុស្សណេលសុនមេនដេលឡា