ប្រភេទ

រោងពុម្ភ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

12 រកឃើញ
19 000 រៀល សិល្ប:បិទការលក់
30 000 រៀល ចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់
11 500 រៀល ក្លាយជាអ្នកលក់ថ្នាក់កំពូល
14 000 រៀល អាថ៌កំបាំងលក់តាមផ្លូវកាត់
11 000 រៀល វិធីសាស្ត្រលក់
9 000 រៀល វិធីសាស្ត្រសាងខ្លួនជាអ្នកលក់ដ៏កំពូល
14 000 រៀល ទិចនិចលក់
15 000 រៀល មើលចិត្តមនុស្សធ្លុះ តែមួយប៉ប្រិចភ្នែក
10 500 រៀល យុទ្ធវិធីទីផ្សារបណ្តាញ
15 000 រៀល ចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់
8 500 រៀល 9 500 រៀល កំពូលអ្នកលក់នៅលើលោក
60 000 រៀល លក់អារម្មណ៍