ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

17 រកឃើញ
10 000 រៀល មនុស្សស្រីដែលឆ្លាត ត្រូវចេះធ្វើល្ងង់ខ្លះ
8 000 រៀល តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរឿងសេ្នហា?
8 000 រៀល បន្ទប់អង្គុយលេង នៃ សេចក្ដីសេ្នហា
10 500 រៀល ក៏នៅល្អដែលបានស្រឡាញ់
7 000 រៀល បើសិនជាសេ្នហាធ្វើឱ្យយំ
12 000 រៀល ស្រឡាញ់បែបណា ឱ្យចេះស្រឡាញ់
6 000 រៀល បើមិនចង់ពិបាកចិត្ដក៏កុំស្រឡាញ់នរណាច្រើនជាងខ្លួនឯង
7 500 រៀល មានសេ្នហ៍ម្ដងទៀតត្រូវតែល្អជាងមុន
7 500 រៀល សេ្នហាយល់ចិត្ដគ្នា
9 000 រៀល សេ្នហាស្មោះ មិនស្មើ យល់ចិត្ដគ្នា
8 000 រៀល ភាពអស្ចារ្យនៃក្ដីស្រឡាញ់
8 000 រៀល ទំនាក់ទំនងស្នេហា និងសុខភាពបន្តពូជ
20 500 រៀល ហេតុអ្វីស្រីៗស្រលាញ់ព្រាននារីនិងប្រុសកំហូច?
9 000 រៀល តើសេចក្តីស្នេហាត្រូវការអ្វី?
8 000 រៀល ឃើញមុខ ស្គាល់ចិត្ត