ប្រភេទ

រោងពុម្ភ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

33 រកឃើញ
20 000 រៀល ជំនាញបង្កើតលុយ
196 000 រៀល ជោគជ័យមិនធ្លាក់ពីលើមេឃ!ហេតុអ្វី?
200 000 រៀល ក្បាច់គួកជេដីធ្លីបានលាភ
8 000 រៀល អាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត
17 000 រៀល ចិត្តសាស្ត្រយកឈ្នះចិត្តអតិថិជន
48 000 រៀល ចង់ពូកែរកស៊ី ត្រូវចេះសំលៀងពូថៅ
25 000 រៀល គម្ពីរធ្វើជំនួញជនជាតិជ្វីហ្វ ភាគ៣
22 000 រៀល គម្ពីរធ្វើជំនួញជនជាតិជ្វីហ្វ ភាគ២
25 000 រៀល គម្ពីរធ្វើជំនួញជនជាតិជ្វីហ្វ ភាគ១
11 000 រៀល រៀនទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យធុរកិច្ចតាមផ្លូវកាត់
14 000 រៀល សាលាបង្រៀនធុរកិច្ច
13 000 រៀល ក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើម
8 000 រៀល វិធីសរសេរផែនការធុរកិច្ច
9 000 រៀល ទស្សនៈជំនួញជនជាតិចិន
14 000 រៀល កំពូលអាថ៌កំបាំងសាងតុល្យភាពលុយ-ការងារ-ជីវិត