ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

84 រកឃើញ
156 000 រៀល The Millionaire Real Estate Investor​​​​​​​​​​​​​​​ (1/e, 2005)
20 000 រៀល ​ វះខួរក្បាល ជ្វីហ្វ និង ចិន
50 000 រៀល Introducing Entrepreneurship - A Practical Guide
100 000 រៀល HBR Guide to Buying a Small Business: Think Big, Buy Small, Own Your Own Company
100 000 រៀល HBR Guide to Building Your Business Case: Tell a Compelling Story; Identify Stakeholders; Analyze Risk and Return
16 000 រៀល កំពូលយុទ្ធសាស្ត្រស្តារ៍បាក់ស៍
40 000 រៀល Trump: How to Get Rich
40 000 រៀល Trump: The Art of the Deal (2017 re-issue)
120 000 រៀល Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter & Win More Customers by Marketing Less
50 000 រៀល Digital Marketing in a Week: Brilliant Online Marketing In Seven Simple Steps
74 000 រៀល Be a Network Marketing Superstar: The One Book You Need to Make More Money Than You Ever Thought Possible
72 000 រៀល 100 Great Marketing Ideas - from Leading Companies Around the World
76 000 រៀល Business Formulas: 201 Decision-Making Tools for Business, Finance and Accounting Students (Schaum's Quick Guide)
112 000 រៀល Business Coaching and Mentoring For Dummies
158 000 រៀល What Every Real Estate Investor Needs to Know about Cash Flow... and 36 Other Key Financial Measures (Updated)