ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

56 រកឃើញ
15 000 រៀល សិល្ប្ងៈដោះស្រាយបពា្ហា
8 500 រៀល ជំនួញអាយធីទាំងបី
12 500 រៀល តម្រាធ្វើជំនួញរបស់ជនជាតិ ជីហ្វ ភាគ១
12 500 រៀល តម្រាធ្វើជំនួញរបស់ជនជាតិ ជីហ្វ ភាគ២
10 000 រៀល កូនឆ្កែបង្រៀនរកលុយ
12 000 រៀល រូបមន្ដកសាងឋានៈ កសាងមុខជំនួញ
  • អស់ស្តុក
5 500 រៀល អ្នកជំនួញល្បីៗ លើពិភពលោក
40 000 រៀល ដំណើរយក្សា
72 000 រៀល The Personal MBA
8 000 រៀល ស៊ីអ៊ីអូ លោកខាងកើត
12 000 រៀល ៣៦​យុទ្ឋសាស្ត្រធ្វើជំនួញ
22 000 រៀល សហគ្រិនភាព និង​ ធុរកិច្ចជោគជ័យ
20 000 រៀល រឿងរ៉ាវពីក្រោយខ្នង ជេគ ម៉ា
16 000 រៀល រឿងរ៉ាវកំពូលអ្នកជំនួយដែលធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពលោក
20 000 រៀល យុទ្ធសាស្រ្តនិងការគ្រប់គ្រងម៉ាឃីធិង