ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

56 រកឃើញ
25 000 រៀល គម្ពីរធ្វើជំនួញជនជាតិជ្វីហ្វ ភាគ១
11 000 រៀល រៀនទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យធុរកិច្ចតាមផ្លូវកាត់
14 000 រៀល សាលាបង្រៀនធុរកិច្ច
13 000 រៀល ក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើម
8 000 រៀល វិធីសរសេរផែនការធុរកិច្ច
9 000 រៀល ទស្សនៈជំនួញជនជាតិចិន
14 000 រៀល កំពូលអាថ៌កំបាំងសាងតុល្យភាពលុយ-ការងារ-ជីវិត
15 500 រៀល បំបែកយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មតាមក្បួនសាមកុក
10 000 រៀល វិធីកសាងអាជីវកម្មខ្នាតតូច
8 500 រៀល មានដោយវិធីធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យដោយមិនបាច់ចំណាយលុយសូម្បីមួយរៀល
8 000 រៀល វិជ្ជាធ្វើអ្នកមាន
9 500 រៀល ចង់មានលឿន មានបែបយូរអង្វែង
10 000 រៀល សេដ្ឋីមួយពព្រិចភ្នែក
12 500 រៀល មាគ៌ាមហាសេដ្ឋី
26 000 រៀល សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ