ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

56 រកឃើញ
22 000 រៀល សិល្បៈនៃជំនួញ
21 000 រៀល ធ្វើសង្គ្រាមបែប Sun Tzu ធ្វើជំនួញបែប Dan Lok
12 000 រៀល យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម
40 000 រៀល ត្រៀមចេញរកស៊ីឲ្យចំគោលដៅ
14 000 រៀល ជំនួប​តុ​កាហ្វេ​រវាង ដុក​ទ័​រ ម៉េង​លី និង​ខ្ញុំ​
20 000 រៀល ទស្សនៈ​អាជីវកម្ម​ គួច​ ម៉េងលី
32 000 រៀល គំនិតរកស៊ី គួច ម៉េងលី
34 000 រៀល ១០៨ ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េង​លី
40 000 រៀល កូនសោជីវិត
48 000 រៀល សហគ្រិនអចលនទ្រព្យជំនាន់ថ្មី
19 000 រៀល 20 000 រៀល ភាពជា CEO