ប្រភេទ

រោងពុម្ភ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

10 រកឃើញ
15 300 រៀល 17 000 រៀល ធ្វើតាមបេះដូងរបស់អ្នក
34 000 រៀល 38 000 រៀល ទម្លាប់៧យ៉ាងរបស់បុគ្គលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
25 000 រៀល 28 000 រៀល ទម្លាប់៧យ៉ាងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់យុវវ័យ
10 800 រៀល 12 000 រៀល ដំណើរផ្សងព្រេងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិន
25 000 រៀល 28 000 រៀល ជោគជ័យតាមរយៈគំនិតវិជ្ជមាន
8 500 រៀល 9 500 រៀល កំពូលអ្នកលក់នៅលើលោក
8 550 រៀល 9 500 រៀល កំពូលអ្នកមាននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូន
9 000 រៀល 10 000 រៀល ក្បួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន
13 500 រៀល 15 000 រៀល ៧យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីសុខ
23 500 រៀល 26 000 រៀល គំនិតបង្កើតភាពស្តុកស្តម្ភ