ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

43 រកឃើញ
6 000 រៀល កំពូលមេដឹកនាំ សាសនា ល្បីៗ នៅលើពិភពលោក
6 000 រៀល មួយនាទីសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង
6 000 រៀល ប្រធានាធិបតីអស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
6 500 រៀល ជយលាភីពានរង្វាន់ណូបែលអស្ចារ្យលើពិភពលោក
6 500 រៀល វីរបុរសសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យក្នុងពិភពលោក
6 000 រៀល គ្រប់គ្រងចិត្ដគំនិតឆ្ពោះទៅរកជីវិត ដែលមានតុល្យភាព
8 000 រៀល ២៧វិធី ដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្ដមនុស្ស
12 000 រៀល សិល្បៈប្រើមនុស្សរបស់ម៉ៅសេងទុង
24 000 រៀល ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
12 000 រៀល ទស្សនវិស័យម៉ៅសេងទុង
20 000 រៀល គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ទ្រឹស្ដឺនិងការអនុវត្ត
24 000 រៀល ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកដំបូង
16 000 រៀល ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
14 000 រៀល យុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំក្នុងពេលមានវិបត្តិ
10 000 រៀល កំពូលយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ