ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

37 រកឃើញ
8 000 រៀល ២៧វិធី ដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្ដមនុស្ស
12 000 រៀល សិល្បៈប្រើមនុស្សរបស់ម៉ៅសេងទុង
24 000 រៀល ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
12 000 រៀល ទស្សនវិស័យម៉ៅសេងទុង
20 000 រៀល គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ទ្រឹស្ដឺនិងការអនុវត្ត
24 000 រៀល ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកដំបូង
16 000 រៀល ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
14 000 រៀល យុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំក្នុងពេលមានវិបត្តិ
10 000 រៀល កំពូលយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ
12 000 រៀល តើត្រូវគ្រប់គ្រងដូចម្តេចដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព?
14 000 រៀល ចិត្តសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំ
9 500 រៀល មេដឹកនាំអច្ឆរិយៈ
19 000 រៀល ១០០កលល្បិចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបុគ្គលិក
7 500 រៀល វិធីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក
20 000 រៀល ចិត្តវិទ្យាជំរុញចិត្តមនុស្សព្រមធ្វើការឲ្យយើង