ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

43 រកឃើញ
12 000 រៀល តើត្រូវគ្រប់គ្រងដូចម្តេចដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព?
14 000 រៀល ចិត្តសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំ
9 500 រៀល មេដឹកនាំអច្ឆរិយៈ
19 000 រៀល ១០០កលល្បិចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបុគ្គលិក
7 500 រៀល វិធីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក
20 000 រៀល ចិត្តវិទ្យាជំរុញចិត្តមនុស្សព្រមធ្វើការឲ្យយើង
25 000 រៀល សិល្បៈប្រើមនុស្ស២នាក់ឱ្យទទួលបានផលស្នើនឹង ៧នាក់
15 000 រៀល យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំ
19 000 រៀល សិល្បៈនៃការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាព
8 500 រៀល គម្ពីរសាងអ្នកដឹកនាំឲ្យសម្រេចជោគជ័យគ្មានដែនកំណត់
10 000 រៀល គោលការណ៍ការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំបែបចិន
10 000 រៀល ២៧វិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្ស
12 500 រៀល សិល្បៈប្រើបណ្ឌិត
10 000 រៀល តម្រាពិជ័យសង្គ្រាម ស៊ុនជឺ
14 000 រៀល បទបញ្ញតិ្តដែក 17 ប្រការ ដើម្បីសាងធីមវើកដ៏ល្អ Team Work