ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

31 រកឃើញ
12 500 រៀល មើលឱ្យធ្លុះគ្រប់ផ្នែកអំពីមហាអំណាចចិន
6 500 រៀល ប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំ
6 000 រៀល កម្មវិធីនយោបាយជាតិអំឡុងទសវត្សរ៍ទី៦០
8 500 រៀល លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបែងចែកអំណាច
17 000 រៀល ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដំណើរនយោបាយពិភពលោក
16 000 រៀល ហូ​ ជី មិញ
13 000 រៀល នរណាជាអ្នកបង្កាត់ភើ្លងសង្រ្គាមលោក
9 000 រៀល បិទទំព័រប្រវត្តិសាស្រ្តត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត្រា
16 000 រៀល បណ្តាមេដឹកនាំផ្តាច់ការដែលពិភពលោកបំភ្លេចមិនបាន
13 000 រៀល វាចាមាសពីសេតវិមាន
12 000 រៀល លោកខាងលិច-កើត-សកល
11 000 រៀល ពិភពលោកក្នុងសម័យ ដូណាល់ ត្រាំ
14 000 រៀល ប្រទេសចិន ក្រោមកណ្តាប់បុរសខ្លាំងទាំង៣
25 000 រៀល អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៖ បេះដូងនៃពិភពលោកសតវត្សរ៍ទី២១
18 000 រៀល មហាយក្ស ចិន