ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

254 រកឃើញ
100 000 រៀល HBR Guide to Thinking Strategically: See the Big Picture, Focus on What Matters, Make Smarter Decisions
120 000 រៀល HBR'S 10 Must Reads - The Essentials: An Introduction to the Most Enduring Ideas on Management from Harvard Business Review
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Emotional Intelligence (featuring "What Makes a Leader?" by Daniel Goleman)
50 000 រៀល The Richest Man in Babylon
100 000 រៀល HBR Guide To Getting The Mentoring You Need
100 000 រៀល HBR Guide to Emotional Intelligence: Strengthen Relationships; Build Trust and Influence; Lead with Resilience
100 000 រៀល HBR Guide to Being More Productive: Focus on the Right Work; Stop Procrastinating; Get More Done
60 000 រៀល You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth
74 000 រៀល You Are a Badass Every Day: How to Keep Your Motivation Strong, Your Vibe High, and Your Quest for Transformation Unstoppable
66 000 រៀល You Are a Badass: How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life (UK ed.)
96 000 រៀល You Are A Brand! In Person and Online, How Smart People Brand Themselves For Business Success (2/e, updated)
16 000 រៀល អ្នកកើតមកមាន
22 000 រៀល អ្វីដែលអ្នកមានបានដឹងហើយចង់លាក់ទុកថាអាថ៌កំបាំងជារៀងរហូត
24 000 រៀល កូនសិស្សជីវិត ២
36 000 រៀល ដំណើរ