ប្រភេទ

ប្រភេទសៀវភៅ

ផលិតផល

22 រកឃើញ
8 000 រៀល ពាក្យស៊ីជម្រៅ ត្រូវចិត្ដបំផុត
6 500 រៀល ពាក្យស៊ីជម្រៅធ្វើឱ្យសើច
7 000 រៀល សិល្បៈចរចា
6 000 រៀល កំប្លែង សៀវភៅសំណើចកែអផ្សុកសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
12 000 រៀល វិធីនិយាយជាមួយកូនវ័យជំទង់
15 000 រៀល វិធីសាស្ត្រល្អៗនិយាយជាមួយកូន
12 000 រៀល អ្នកជំនាញផ្នែក ធ្វើបទបង្ហាញ
14 000 រៀល សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស
10 000 រៀល វិធីនិយាយសាងប្រាក់ចំណូលអតិបរមា
11 000 រៀល កំពូលទិចនិកចរចា
13 000 រៀល ភាពជាអ្នកនិយាយកម្រិតកំពូល
12 000 រៀល ចិត្តវិទ្យានិយាយឈ្នះចិត្ត
10 000 រៀល មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការនិយាយ
12 000 រៀល វិធីនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នានៃគ្រប់ស្ថានការណ៍
11 000 រៀល សិល្បៈនៃការនិយាយ