ប្រភេទ

រោងពុម្ភ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

14 រកឃើញ
10 000 រៀល វិធីនិយាយសាងប្រាក់ចំណូលអតិបរមា
11 000 រៀល កំពូលទិចនិកចរចា
10 000 រៀល ភាពជាអ្នកនិយាយកម្រិតកំពូល
12 000 រៀល ចិត្តវិទ្យានិយាយឈ្នះចិត្ត
10 000 រៀល មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការនិយាយ
12 000 រៀល វិធីនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នានៃគ្រប់ស្ថានការណ៍
11 000 រៀល សិល្បៈនៃការនិយាយ
8 000 រៀល និយាយយ៉ាងម៉េចទើបបាន១០០០០លាន?
12 000 រៀល បន្តែមរសជាតិឲ្យការនិយាយរបស់អ្នក
11 500 រៀល សិល្បៈនៃការនិយាយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ
8 500 រៀល និយាយឲ្យឈ្នះ និយាយឲ្យមាន
6 000 រៀល សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស
13 000 រៀល សិល្ប៍វិធីក្នុងការនិយាយ
18 000 រៀល វិធីនិយាយក្នុងចំណោមមហាជន