បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គម្ពីរ​ធ្វើ​ជំនួញ​ជន​ជាតិ​ជ្វី​ហ្វ ភាគ​១

មានស្តុក
តើអ្នកដឹងទេថាជនជាតិជ្វីហ្វគឺជាពូជពង្សដែលមានសមត្ថភាព ក្នុងការរកប្រាក់តាំងពីកំណើតម្ល៉េះ? ជនជាតិជ្វីហ្វគឺជាអ្នកធុរកិច្ចអស្ចារ្យបំផុតលើលោក
25 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

-ពូជពង្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរកលុយមកតាំងពីកំណើរ

-ជនជាតិជ្វីហ្វជាអ្នកធុរកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុត

-ទិចនិចក្នុងការរៀបគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុ

-ទិចនិចក្នុងការគណនាប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការស្រវាប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការដណ្ដើមប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការរកប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការប្ដូរប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការប្រើប្រាក់

-ទិចនិចក្នុងការចរចា

...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ប្រាជ្ញ​ វិជ័យ
 • ដាំដើមជីវិត
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 305
 • 2018
 • 3
 • 978-9924330547
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.