បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គិត​ឲ្យ​ធំ កុំ​គិត​តូច

មានស្តុក
26 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ទិចនិកនៃការគិតដែលនឹងជំរុញអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យហួសពីការស្មាន៖

  • មានចំណូលកាន់តែច្រើន
  • ស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • អំណាចនិងបារមី
  • ការងារដែលមានកិត្តិយស
  • សម្ពន្ធភាពដ៏ល្អ
  • មានជីវិតប្រកបដោយក្តីសុខ
អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • David J. Schwartz

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.