បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គិតឲ្យធំ ខំឲ្យដល់

មានស្តុក
12 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

អ្នកប្រាជ្ញលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនបាននិយាយថា "អ្នកនឹងអស្ចារ្យបានដល់កម្រិតណានោះ គឺអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃគំនិតរបស់អ្នក។"

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • ប្រាជ្ញ វិជ័យ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.