បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ជី​វ​វិទ្យា

មានស្តុក
9 000 រៀល
  • BK1K023005
  • សៀវភៅ

ជីវវិទ្យា

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • អេវ សំណាង

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.