បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

តម្រា​ពិជ័យសង្គ្រាម​ខុ​ង​បេង

មានស្តុក
14 000 រៀល
  • BK1H001A59
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

តម្រាពិជ័យសង្គ្រាមខុងបេង

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • យុទ្ធសាស្រ្ត
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.