បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

មាន​ដោយ​វិធី​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​អចល​ន​ទ្រព្យ​ដោយ​មិន​បាច់​ចំណាយ​លុយ​សូ​ម្បី​មួយ​រៀល

មានស្តុក
8 500 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅមួយក្បាលនេះពោរពេញទៅដោយទស្សនៈដែលអ្នកមិនធ្លាប់គិតមកពីមុនថា ជោគជ័យពីការវិនិយោគទុនលើអចលនទ្រព្យគឺជារឿងជិតខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ។
បំពាក់អាវុធខាងបញ្ញា សិក្សាយល់ដឹងពីការវិនិយោគទុនរបៀបអ្នកជំនាញ សិក្សាពីវិបត្តិក្នុងអតីតៈ...រៀបចំអនាគត...កាត់បន្ថយហានិភ័យ ព្រោះក្នុងវិបត្តិមានឳកាសជានិច្ច...។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • Pichai Chawla
 • រស់​ សុខលាង
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 141
 • 2014
 • 3
 • 978-9996342707
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.