បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

យើង​ក្រ គួរ​បន្ទោស​នរណា​?

មានស្តុក
អ្នកក្រដេកផ្កាប់ មហាសេដ្ឋីដេកឈរ
16 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

អ្នកក្រដេកផ្កាប់

អ្នកស្រែកដេកផ្ងារ

អ្នកចម្ការដេកផ្អៀង

អ្នកមានដេកអង្គុយ

មហាសេដ្ឋីដេកឈរ

តើគួរបន្ទោសនរណា?

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.