បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

វិធី​ក​សាង​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច

មានស្តុក
12 000 រៀល
  • BK1S001A73
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

គម្ពីរសាងភាពមានបានឲ្យជីវិត និងបណ្ដុះផ្នត់គំនិតសហគ្រិន...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.