បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

វិបត្តិ គឺ ឱកាស

មានស្តុក
សម្រាប់អ្នកខ្លាចបរាជ័យនិងអ្នកខ្លាចគេបដិសេធ
8 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យដោយការព្យាយាមទាញខ្លួនឯងឳ្យខ្ពស់ឡើងបន្តិចម្ដងៗគ្រប់ពេលដែលអ្នកបរាជ័យសូមរៀនពីភាពបរាជ័យប្រកបដោយភាពវ័យឆ្លាតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅរកភាពជោគជ័យដូចអ្នកផងដើម្បីឳ្យពិភពលោកនេះគួរឳ្យចង់រស់នៅទាំងអស់គ្នា។

 

សម្រាប់អ្នកខ្លាចបរាជ័យនិងអ្នកខ្លាចគេបដិសេធ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.