បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

សាលា​បង្រៀន​ធុ​រ​កិច្ច

មានស្តុក
14 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

តម្លៃនៃឱកាស ៨ ប្រការដែលបង្កប់នៅក្នុងធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្តាញ ដែលមិនមែនជាសក្តានុពល ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរកប្រាក់។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • Robert T. Kiyosaki
  • រស់​ សុខលៀង

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.