បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

104 អនុ​គម​ន៍​ត្រី​កោណ​មាត្រ សម្រាប់​សិស្ស​ពូកែ​គ​ណិ​ត​វិទ្យា

មានស្តុក
7 000 រៀល
  • BK1K023124
  • សៀវភៅ

104 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ សម្រាប់សិស្សពូកែគណិតវិទ្យា

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.