បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

Buyloy.com - ជាទីផ្សារលក់ទំនិញតាមអនឡាញដ៏ទុកចិត្តជាងគេនៅកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៨។ អ្នកអាចទិញសៀវភៅ ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ អេឡិចត្រូនិច ។ល។  យើងលក់ដោយផ្តោតលើគុណភាព ទំនុកចិត្ត និងវិជ្ជាជីវៈដល់អតិថិជន ដែលជាការងារអាទិភាព។

 

យើងប្តេជ្ញានឹងផ្តល់នូវគុណភាព ទំនុកចិត្ត និងវិជ្ជាជីវៈដល់អតិថិជន និងដៃគូរបស់យើង។

 

វប្បធម៌ធ្វើការងាររបស់ពួកយើង៖

  1. ផ្តល់សេវា WOW តាមរយៈសេវាកម្ម

  2. ភាពជាម្ចាស់

  3. មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

  4. ធ្វើការងារជាក្រុម

  5. គិតធំ

  6. បង្កើតលទ្ធផលការងារ

  7. បន្តឆ្ងល់ បន្តរៀន