សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Buyloy.com - ជាទីផ្សារលក់ទំនិញតាមអនឡាញដ៏ទុកចិត្តជាងគេនៅកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៨។ អ្នកអាចទិញសៀវភៅ ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ អេឡិចត្រូនិច ។ល។  យើងលក់ដោយផ្តោតលើគុណភាព ទំនុកចិត្ត និងវិជ្ជាជីវៈដល់អតិថិជន ដែលជាការងារអាទិភាព។

 

យើងប្តេជ្ញានឹងផ្តល់នូវគុណភាព ទំនុកចិត្ត និងវិជ្ជាជីវៈដល់អតិថិជន និងដៃគូរបស់យើង។

 

វប្បធម៌ធ្វើការងាររបស់ពួកយើង៖

  1. ផ្តល់សេវា WOW តាមរយៈសេវាកម្ម

  2. បង្កើតលទ្ធផលការងារ

  3. ធ្វើការងារជាក្រុម

  4. មានភាពជាម្ចាស់

  5. ផ្តោតលើគុណភាព