សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ប្រសិនបើអតិថិជនរស់នៅភ្នំពេញ ការទូទាត់គឺជាសាច់ប្រាក់នៅពេលទំនិញដឹកដល់ដៃ។ ប្រសិនបើអតិថិជនរស់នៅតាមខេត្ត គាត់ត្រូវទូទាត់ជាមុន មុនពេលដឹកជញ្ជូនផលិតផល។

រយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូនគឺចន្លោះពី 1- 3 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីអះអាងការបញ្ជាទិញ ឬទូទាត់ជាមុន។ អតិថិជននឹងទៅយកផលិតផលរបស់ខ្លួន នៅទីតាំងដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់បាយឡូយ ប្រសិនបើគាត់រស់នៅតាមខេត្ត។